Vanuit de stuurgroep Protestantse Gemeente Lisse i.w.

Op 12 november jl. werd door de twee Hervormde wijkgemeenten en de Gereformeerde kerk een gezamenlijke kerkdienst in de Grote Kerk georganiseerd. Aansluitend werd in De Proeverij een gemeenteberaad gehouden, waar u geïnformeerd werd over het tot nu toe verlopen proces. Ook heeft u gehoord over de nog te nemen vervolgstappen, waarbij genoemd werd dat er naast een kerkordelijk proces ook een civielrechtelijk proces nodig is.

In het kerkordelijk proces zult u als gemeente regelmatig betrokken worden. Op dit moment wordt er een nieuw beleidsplan opgesteld met inbreng vanuit een zevental themagroepen, gevormd door gemeenteleden uit de drie wijken. In komende maanden worden er ook enkele gemeenteberaden gehouden worden. Welke thema’s daar besproken worden, hoort u tijdig. In ieder geval komen er gemeenteberaden rondom ‘avondmaal’ en ‘gebouwen’. De thema’s zijn niet altijd gekozen omdat u er zo verschillend in staat, maar wel omdat deze in het hele verenigingsproces belangrijk zijn.

Mocht u bij het laatste gemeenteberaad niet aanwezig zijn geweest, en wilt u toch meer over de gegeven terugblik horen, neem dan contact op met één van de stuurgroepleden. Zij zijn beschikbaar om al uw vragen voor nu en toekomst te beantwoorden.

In de stuurgroep zitten Amy Bongers en Arie Breure namens de Gereformeerde Kerk, Frans Wassenaar en Astrid van Leeuwen-de Regt namens Hervormde wijkgemeente West (Grote Kerk) en Bas Landweer namens Hervormde wijkgemeente Oost (Pauluskerk). Voorzitter Benno Kooij zit er namens de Hervormde AK en Rick Hul is secretaris. Als extern gemeentebegeleider, ben ik (Hildegard Faber) toegevoegd.

Tips, Vragen en Antwoorden / Questions & Answers (Q&A)
In het gemeenteberaad zijn tips gegeven en vragen gesteld betreffende het verenigingsproces. Hieronder vindt u deze terug, aangevuld met antwoorden:

ALGEMEEN / PROCES
Tips:

 • Vooral goed luisteren naar elkaar en verplaatsen in een ander zijn mening!
 • God leidt ons verder!!
 • Heb vertrouwen!
 • Ga zo door!
 • Blijf daadkrachtig aan het werk, maar heb vertrouwen.
 • Aparte bijeenkomsten organiseren voor de diverse groepen!
 • We moeten werken aan gastvrijheid. Het is onhartelijk om zitplaatsen bezet te houden.

Antwoord:
Welke keuze er ook voor een van de drie kerkgebouwen wordt gemaakt, het is dan niet zo, dat de gemeenteleden van de twee andere kerken/wijken slechts aanschuiven bij de gekozen kerk/wijkgemeente. Nee, we moeten ons allen realiseren, dat het verenigen betekent dat wij met elkaar een geheel nieuwe gemeente starten, waardoor het voor niemand meer hetzelfde blijft.

Tip:

 • Maak een vertaalslag van missie en visie in ‘gewone’ taal (zodat dit ook voor mijn puberende kleinkinderen begrijpelijk is)

Antwoord
De stuurgroep gaat bij genoemde doelgroep onderzoeken of daar behoefte aan is. Is dat zo, dan wordt er een poging gewaagd om de missie en visie in eenvoudiger taal te schrijven. De missie en visie, zoals nu door de drie kerkenraden is vastgesteld, blijft echter leidend in de nieuwe gemeente.

Vraag:

 • Wat is precies de planning?

Antwoord:
De precieze planning kunnen wij niet geven, wel onze voorgenomen globale planning. Wij gaan er nu van uit dat, als alles voorspoedig blijft verlopen, de drie gemeenten op 1 januari 2020 officieel samengaan tot één Protestantse Gemeente zonder wijken, gebruik makend van één gebouw. In het voorjaar (met uitloop tot het najaar) van 2018 worden er gemeenteberaden gehouden over o.a. het avondmaal en het te kiezen kerkgebouw. In 2018 wordt ook het voorgenomen beleidsplan verder ontwikkeld, met gebruikmaking van onder andere de opbrengsten uit de gemeenteberaden en de zeven themagroepen. Het nieuwe beleidsplan wordt uiteindelijk door de drie kerkenraden vastgesteld. Daarna wordt er een plaatselijke regeling voor de nieuwe Protestantse Gemeente Lisse opgesteld. In 2019 wordt het kerkordelijk traject afgesloten en daarna het civielrechtelijk proces gestart.

Vraag:

 • Kan het proces sneller?

Antwoord: Het proces van samengaan heeft zijn tijd nodig. Dat is een tijd van kennismaking, samen zoeken en keuzes maken. We gaan uit van vertrouwen in God en elkaar. Er komen momenten van ontmoeting en samenzijn om naar elkaar toe te groeien en te oefenen in het omgaan met diversiteit. We mogen onderling verschillen in geloof en persoonlijkheid, met het centrale gegeven dat de missie en de visie, waarin onze kern van Gemeente-zijn verwoord is, ons samenbindt. In ieder proces zijn er mensen die het proces te langzaam vinden gaan, anderen vinden het proces te snel. Wij vinden dat het proces de tijd mag nemen die het nodig heeft, in zorgvuldigheid.

OUDEREN
Tip:

 • Laat de ouderen zichzelf vertegenwoordigen

Vragen:

 • Waar worden de ouderen vertegenwoordigd?
 • Wat gebeurt er met de ouderen?
 • Wordt er nagedacht over de ouderen?

Antwoord:
De beleidsgroep pastoraat heeft in hun opdrachtbeschrijving ook specifieke vragen over het ouderenpastoraat gekregen. Zij zullen hierover nadenken. In het voortraject voor de samenstelling van de beleidsgroepen heeft iedereen die mee wil denken, zich aan kunnen melden. Als u nog specifieke zaken heeft, die u graag meegenomen wilt zien, dan kunt u dat deze maand nog aan de beleidsgroep Pastoraat of aan de stuurgroep doorgeven.

KERKDIENSTEN
Tips:

 • 2 diensten op zondag (voorkeur 9.30 en 11 uur) met diversiteit in diensten, mensen willen keus hebben (bijv. 1 dienst met combo en ander niet). Ook meerdere diensten bieden met feestdagen en speciale diensten.
 • Nu al beginnen met gezamenlijke diensten, bijvoorbeeld vanaf 1-1-’18  1x per maand en vanaf 1-9-’18 2x per maand. Kunnen we nog meer aan elkaar wennen!

Antwoord:
De beleidsgroep Vieren denkt na over mogelijkheden om diversiteit in en met diensten te creëren, ook over bovenstaande tips. Er wordt daar ook nagedacht over een overgangssituatie tot aan de officiële ‘vereniging’. Ook de stuurgroep denkt over dit laatste na.

GEBOUWEN
Tips:

 • Bij kiezen van uiteindelijke kerkgebouw, alleen kijken wat financieel het beste is. Persoonlijke binding is van ondergeschikt belang.
 • Het is straks voor iedereen wennen aan de nieuwe situatie. 
 • Mede namens mijn kinderen: Behoud Grote kerk voor de gemeente.
 • Behoud a.j.b. de Grote Kerk! Onschatbaar verlies om die kwijt te raken.
 • Behoud a.j.b. de Pauluskerk!
 • Los z.s.m. de ‘gebouwenkwestie’ op d.w.z. direct beslissen welke kerken dicht gaan. 
 • Zorg voor een goed begaanbaar invalidetoilet.

Vragen: 

 • Is er al enig idee welk kerkgebouw gehandhaafd blijft?
 • Kan er geen Bondskerk van de Grote Kerk gemaakt worden?
 • Is de Pauluskerk wel brandveilig genoeg?
 • Welke kerk wordt het?
 • Waar komt het Kerkelijk bureau?

Antwoord:
Het uitgangspunt is dat er voor één gebouw gekozen wordt. De gebouwencommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers uit de drie (wijk)gemeentes, onderzoekt de drie gebouwen op financieel, historisch, praktisch en sociaal vlak en zal met een advies komen. Zij overleggen ook met externe deskundigen. Dit advies gaat naar de kerkenraden en er zal hierover een gemeenteberaad plaatsvinden. Uiteindelijk nemen de kerkenraden een besluit.

Namens de stuurgroep,

Hildegard Faber