​​​​​​​Stand van zaken PGL-fusieproces

Het is inmiddels begin december 2019 en de stuurgroep acht dat een mooi moment om de stand van zaken van het fusieproces voor u op een rijtje te zetten. Hieronder treft u deze aan in de vorm van korte beschrijvingen van diverse relevante en actuele procesonderdelen. Fusiedatum
De drie jaar geleden bedachte officiële fusiedatum van 1-1-2020 is niet haalbaar gebleken. Om tot een goed onderbouwde definitieve keuze voor hét kerkgebouw van de PGL te kunnen komen bleek meer tijd nodig. En zonder een gemaakte keuze voor een kerkgebouw willen we de fusie nog niet in gang zetten. Voor zover de stuurgroep het nu kan inschatten, kan de fusie gevierd worden op de startzondag van het kerkelijk jaar in september 2020.
 
Gebouwkeuze
Het verbouwingsplan voor de Grote Kerk is inmiddels aangeboden aan de Gemeente Lisse. Deze zorgt vervolgens voor de afstemming met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Rekening houdend met de tijd die deze instanties nodig hebben om tot besluit te komen welke aanpassingen er uitgevoerd mogen worden, kan een definitieve keuze voor een kerkgebouw door onze kerkenraden, naar de huidige schatting, omstreeks maart 2020 gemaakt worden.
Eenmaal in het bezit van het besluit van de gemeente werkt de werkgroep Gebouwen 2.0 op basis daarvan een realistisch scenario voor de Grote Kerk uit, uiteraard inclusief bijbehorende kosten en baten. Ook voor de Pauluskerk wordt een realistisch scenario uitgewerkt. Beide scenario’s worden uitgewerkt in eenzelfde, goed vergelijkbaar, format om de keuze voor het kerkgebouw voor de nieuwe fusiegemeente te vergemakkelijken.
Voor zowel de Grote als de Pauluskerk geldt dat in kaart gebracht wordt wat er minimaal nodig is om de kerk geschikt te maken voor de nieuwe Protestantse Gemeente Lisse. Allerhande extra wensen moeten eerst goed met de gemeenten besproken worden voordat deze worden uitgewerkt in concrete plannen.
 
Preekrooster 
Hoewel de officiële fusiedatum is uitgesteld, gaan we vanaf 1 januari 2020 gewoon van start met het al vastgestelde nieuwe preekrooster. Hoe ziet dit eruit? In de basis zijn er 2 diensten op zondagmorgen, de eerste start om 09.30 uur en de tweede om 11.00 uur. 
Tot het moment dat het kerkgebouw definitief gekozen is, gaan we per maand roulerend gebruik maken van de 3 kerkgebouwen. We beginnen in januari in de Pauluskerk, vervolgen in februari in de Gereformeerde kerk en in maart in de Grote Kerk en zo voort. 
Twee diensten op een ochtend betekent uiteraard nogal wat voor de huidige kosters, organisten, leiding van de kindernevendienst, de beamerteams, voor de ambtsdragers en, niet in de laatste plaats, het koffiedrinken. Aan de uitwerking hiervan wordt inmiddels volop gewerkt. Na een half jaar gaan we de twee diensten op zondagmorgen (w.o. de tijdstippen) evalueren.
We starten op 5 januari 2020 met één gezamenlijke dienst om 10.00 uur, geleid door ds. Moolenaar en ds. Schuddebeurs. 
 
Beroepingsproces
Met het beroepingsproces is even een ‘pas op de plaats’ gemaakt nu een gewenste kandidaat heeft afgezegd. In deze fase van het fusieproces lijkt het lastig een vaste fulltime predikant voor de PGL te vinden. De beroepingscommissie kijkt momenteel naar de huidige profielschets en komt mogelijk met voorstellen tot aanpassing naar de stuurgroep. Eventuele aanpassingen legt de stuurgroep vervolgens voor aan de drie kerkenraden. We proberen dit zo spoedig mogelijk af te ronden, want de stuurgroep onderkent de urgentie om zo snel mogelijk tot een passende invulling van de huidige vacature te komen. 
Op verzoek van de stuurgroep wordt op dit moment in de kerkenraden besproken of aanstelling van een tijdelijke ambulante predikant gewenst is. De procedure hiervoor is minder ingewikkeld en kan daardoor al op korte termijn gerealiseerd worden. De behoefte aan een predikant is zeker aanwezig, mede omdat ds. van Pelt per 1-1-2020 zijn werkzaamheden voor wijkgemeente West beëindigt.
 
Samen vergaderen 
In de aanloop naar de definitieve fusie vergaderen de Diaconieën en de Colleges van Kerkrentmeesters inmiddels gezamenlijk. Op welke manier ook de wijkkerkenraden gezamenlijk kunnen vergaderen, als voorlopige kerkenraad, wordt nu onderzocht. Verwacht wordt dat deze voorlopige kerkenraad gaat zorgen voor verdere verbinding en breder draagvlak voor te maken keuzes. Een dergelijke voorlopige kerkenraad heeft geen juridische grond dus formele besluiten, zoals die m.b.t. de gebouwenkeuze en het beroepingswerk, worden na het gezamenlijke overleg, binnen de eigen wijkkerkenraden genomen.
 
Aantrekken van een externe procesbegeleider
De stuurgroep heeft Bram Schriever aangetrokken als extern begeleider/adviseur. Zijn rol is tweeledig. Enerzijds ondersteunt hij de stuurgroep in het fusieproces. Anderzijds gaat hij door middel van gesprekken en activiteiten, binnen de kerkenraden, werkgroepen en andere informele relevante groepen, het zicht op het wenkend perspectief van de komende fusiegemeente van de PGL verduidelijken en versterken.
 
Gezamenlijke bijeenkomst van de PGL-kerkenraadsleden op 30-11-2019
Veel zaken zijn er al geregeld, zoals de plaatselijke regeling, een nieuw beleidsplan en een preekrooster, maar veel staat ook nog te gebeuren. Nu de samenvoeging van de drie wijken dichterbij komt lijkt het goed om met elkaar nader in gesprek te gaan over wat ons bindt in geloof en over wat onze verwachtingen zijn als het gaat om vieren en het verder vorm geven van de nieuwe gemeente. We denken na over de betekenis van vieren en bespreken een aantal zaken die van belang zijn om te komen tot een harmonieuze samenvoeging van de drie geloofsgemeenschappen.
Deze bijeenkomst wordt geleid door Bram Schriever en wordt bijgewoond door Julia van Rijn, de Classis-predikant van de Protestantse Kerk Nederland in Zuid-Holland Noord.
 
Communicatie
In de afgelopen periode zijn er door een PGL-redactie twee Fusiejournaals uitgebracht en gelet op de reacties, werden deze door gemeenteleden positief ontvangen. In december verschijnt daarom een derde uitgave. 
Begin oktober zijn de gemeenteleden in alle drie de kerken, na afloop van de dienst mondeling geïnformeerd over het uitstellen van de oorspronkelijke fusiedatum van 1-1-2020, invoering per diezelfde datum van het nieuwe preekrooster en ook de stand van zaken m.b.t. de gebouwkeuze en het beroepingsproces.
 
Beweging vanuit de gemeente
In de afgelopen maanden is er door enkele gemeenteleden nagedacht over de vraag hoe de overgang naar de nieuwe PGL-gemeente, los van bestaande (vergader)structuren, bevorderd zou kunnen worden. Deze gemeenteleden, aangeduid als ‘beweging’, willen graag laagdrempelige activiteiten gaan organiseren ter ‘ontspanning en plezier’, waarbij persoonlijke ontmoeting centraal staat. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan wandel-, fiets- en speurtochten, filmavonden, high tea, een musical, generatieontmoetingen, klassiek muziekcafé, eetcafé, kinder-kookcafé, een leesclub, spelletjes voor jong en oud, herdertjestocht, kliederkerk en dergelijke. Dit alles kan uiteraard niet allemaal tegelijk georganiseerd worden.
De eerste activiteit van deze beweging is in ieder geval het organiseren van een nieuwjaarsborrel op zaterdag 9 januari 2020. U hoort daarover binnenkort nader!
 
Tot zover enkele relevante procesonderdelen. Wordt vervolgd.
De stuurgroep