• Nieuws Hervormde Gemeente

Gebed – Zegen – Ziekenzalving

In de eredienst, tijdens huisbezoeken maar ook bij kringwerk, hebben inmiddels veel gemeenteleden – zowel ouderen als jongeren – kennisgemaakt met

een hartelijk persoonlijk gebed door een ambtsdrager, met het ontvangen van een zegen door handoplegging en sommigen ook met de diepe kracht en betekenis van ziekenzalving. Het is bijzonder hoe Gods Geest ons dan ook letterlijk kan aanraken en ons kan vervullen met liefde en troost of herstel van innerlijke wonden en pijn.

Na bezinning en geloofsgesprek in de kerkenraad in het najaar van 2016 heeft de kerkenraad een aantal besluiten genomen. Voorop staat daarbij dat zij gelooft in de kracht en waarde van het gebed, dat God nog altijd aan het werk is door Zijn Geest.

Na iedere morgendienst is er gelegenheid om in de kerkzaal naar een gebedsteam toe te gaan. Zo’n team bestaat uit een man en een vrouw, opdat ieder van ons zich veilig kan voelen. Daarbij hebben degenen die in het gebedsteam zitten uiteraard een belofte van geheimhouding afgelegd en zijn ze voor deze taak toegerust. Als u, jij ergens mee zit, ergens tegenop ziet of iets misschien al lang met u meedraagt en daar graag gebed voor wilt: stap op dit team af. Het kan ook zijn dat u, jij voor een taak, gesprek, examen of wat dan ook een zegen wil – ook dat kan. Natuurlijk, aan het eind van elke dienst krijgen we allemaal Gods zegen, maar soms is het fijn om heel persoonlijk handen op het hoofd of schouder te voelen. Ook is het mogelijk dat u, jij een ziekenzalving kunt ontvangen – die zalving wordt dan door de voorganger gegeven. Het is ook mogelijk dat een kerkdienst, een lied of een preek veel losmaakt – durf ook dan op het team af te stappen.

Vanuit de kerk bezien, links van de kansel, is een stiltehoek ingericht. Daar staat een tafel met een bijbel, een kaars, een gebedenboek etc. En natuurlijk een paar stoelen waar het gebedsteam u, jou ontvangt.

Daarnaast is door de kerkenraad afgesproken dat bij rampen (vliegtuigramp, aanslag of anderszins) de Pauluskerk opengesteld gaat worden, de stiltehoek kan hierbij dienst doen en mensen van het gebedsteam zullen aanwezig zijn om bezoekers op te vangen.