• Nieuws Hervormde Gemeente

Van de kerkenraadstafel

Op 19 maart is de kerkenraad van de Pauluskerk weer bijeen geweest om te vergaderen.

In deze vergadering is uitgebreid gesproken over de PGL in wording en is het besluit genomen om ermee in te stemmen dat ds. A. Moolenaar in de nieuwe PGL een aanstelling krijgt voor 0,8 fte. Verder zijn we hard op zoek naar nieuwe mensen voor de PGL-kerkenraad. Het lijkt ons goed dat er, naast een aantal kerkenraadsleden die nu al zitting hebben in de kerkenraad, ook een aantal gemeenteleden als kersverse kerkenraadsleden zouden willen aantreden om de PGL op te starten. Dus: ziet u dit als een mooie uitdaging dan wel een mooie kans om vanuit de Pauluskerk de nieuwe PGL te vertegenwoordigen? Laat het de huidige kerkenraad weten! Mocht u geïnteresseerd zijn, dan is het handig al een beetje ‘ingewerkt’ te worden binnen de huidige kerkenraad.
Er is ook gesproken over een aantal gemeentebijeenkomsten die georganiseerd gaan worden om u mee te nemen in de diverse ontwikkelingen van de PGL. Eén daarvan, over de nieuwe Plaatselijke Regeling, heeft inmiddels plaatsgevonden. In de Drieklank of in de nieuwsbrieven van de kerken zal u worden geïnformeerd over deze bijeenkomsten.
Verder ging het natuurlijk over het wel en wee in de Pauluskerk. Zo hebben nu alle kosters een BHV-diploma. Hierdoor hoeft er geen beroep meer te worden gedaan op andere gemeenteleden middels een BHV-rooster. Op 1e Paasdag zullen de kosters weer een heerlijk paasontbijt verzorgen – altijd een mooi, gezellig moment vol gemeentegevoel.
Dick Schopman heeft een presentatie gegeven over de AVG, de nieuwe privacywetgeving. Hij heeft zich, samen met Margreet den Butter, verdiept in wat de AVG betekent voor de kerkelijke gemeente. Er staat een voorstel op papier; als alle kerkenraden akkoord gaan met dit voorstel, wordt het verder uitgewerkt en zullen we daar naar gaan handelen. U krijgt hier te zijner tijd uiteraard verdere uitleg over.
We hebben ook teruggeblikt op de bijstand in het pastoraat door ds. Schuddebeurs. Als kerkenraad zijn we hem zeer erkentelijk voor zijn bijstand in het afgelopen half jaar.
Wij zijn onder de indruk van zijn inzet en energie. Hij heeft veel mensen bezocht en is bij diverse gespreksgroepen aangesloten. Hij is echt een beetje 'onze dominee' geworden!
Dankbaar zijn we daarom dat we vanaf 1 juni opnieuw van zijn diensten gebruik mogen maken, ook weer voor twee dagen per week. We zijn nog wel op zoek naar huisvesting voor ds. Schuddebeurs. Kent u een mogelijkheid waar hij zou kunnen verblijven, laat het dan aan de kerkenraad weten.
Ds. Schuddebeurs is afwezig van 1 april tot 1 juni. In die periode is ds. Moolenaar beschikbaar voor het crisispastoraat. Dit loopt via de coördinatoren van het pastoraat, telefoonnummer: 06-18183822.
 
Namens de kerkenraad,
Marit van Stein (scriba)