• Nieuws Hervormde Gemeente

Van de kerkenraadstafel

Dinsdag 26 juni was de laatste vergadering van de wijkkerkenraad voor de zomervakantie. We hebben uiteraard gesproken over de vacature van predikant, de sollicitaties en de voortgang daarvan. Inmiddels bent u hier via de nieuwsbrieven van op de hoogte gebracht.

M.b.t. het proces naar een Protestante Gemeente Lisse hebben we gesproken over het houden van meer diensten met een gemeenschappelijk karakter om elkaar beter te leren kennen. In de zes zomerweken zal steeds een van de drie kerken open zijn. Na de zomervakantie zal eens per maand een van de drie kerken worden gesloten in de hoop dat iedereen op die momenten elkaars kerken gaat proeven.

De brugdienst van 8 juli is besproken. Inmiddels heeft deze plaatsgevonden en we kunnen terugkijken op een mooie dienst, waarin prop. mevr. Woord uit Almere voorging en de volgende zes kinderen uit zowel wijk oost als wijk west afscheid namen van de kindernevendienst: Niek Horsman, Sarah v.d. Streek, Lauren Zandbergen, Anna-Lynn Eveleens, Sem Brandsma en Wendy Buitenhuis. Zij gaan de brug over naar de eredienst en het jongerenwerk en gaan naar de middelbare school. Als gemeente wensen wij hen Gods zegen toe op hun verdere reis door het geloof. 
Als kerkenraad mogen we ook dankbaar zijn dat er nog twee nieuwe ambtsdragers gevonden zijn: Klaas Angenent is benoemd in het ambt van diaken en Tanja v.d. Zwart is benoemd in het ambt van ouderling. 23 september zullen zij bevestigd worden in hun ambt in de afscheids- en (her)bevestigingsdienst in de Pauluskerk.
Dan wil ik u een fijne zomertijd toewensen, op reis of thuis. En mocht u op reis gaan, dan wens ik u allen ook weer een behouden thuiskomst.

Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan
we zullen weer massaal op vakantie gaan
Het is een tijd om tot rust te komen
Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen
Prachtige vergezichten tijdens wandelingen 

Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken
we raken toch nooit uitgekeken
Op God Zijn schepping in de natuur
God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt
Hij is het die over ons leven waakt

Heer, wilt U de vakantiegangers beschermen
U over de thuisblijvers ontfermen
Wij bidden om Uw nabijheid
Bewaar ons overal op onze levensreis
onderweg naar Uw hemels paradijs

                                               M. Mulder-Zuur

Namens de kerkenraad,
Marit van Stein (scriba)