• Nieuws Hervormde Gemeente

Van de kerkenraadstafel

Op 19 november heeft de kerkenraad van de Pauluskerk vergaderd.

We zijn deze avond gestart in de bovenzaal, waar ds. Schuddebeurs ons op zijn eigen wijze meegenomen heeft in de liturgie. Wat zijn de onderdelen van de liturgie en waarom doen we ze, wat is de waarde. Welke verschillen zie je in verschillende soorten diensten. Een heel leerzame start van de vergadering.
Vervolgens hebben we als vanzelfsprekend uitgebreid gesproken over de PGL in wording. Er zijn veel zaken die opgepakt dienen te worden om alles straks in goede banen te kunnen leiden. Achter de schermen gebeurt al veel, waar u als gemeenteleden vaak geen weet van heeft. Zo is de werkgroep pastoraat druk bezig om een nieuwe manier te vinden voor het pastoraat PGL, wat past bij de nieuwe gemeente. Een voorstel is inmiddels op 25 november gepresenteerd aan alle pastoraal werkers, wijkouderlingen en wijkbezoekers. Dit voorstel zal verder uitgewerkt worden en na akkoord van de drie kerkenraden aan u worden bekend gemaakt. 
Elders in deze Drieklank wordt u door de stuurgroep uitgebreid meegenomen in de stand van zaken rondom de PGL in wording en vooral ook, hoe we gaan kerken vanaf 01-01-2020. Verder spraken wij in de vergadering over het voorstel om per 01-01-2020 tijdelijk een ambulante predikant te benoemen. Wij vonden dit als wijkkerkenraad een goed idee. De keuze voor een ambulante predikant is inmiddels ook gedeeld in de diverse nieuwsbrieven en de keuze hiervoor wordt ook uitgelegd elders in deze Drieklank.
Verder hebben wij nog verheugend nieuws te melden. Zoals ook al aangegeven was in de Paulusbrief, zijn we heel blij en dankbaar dat er een drietal gemeenteleden zijn benoemd in een ambt binnen onze wijkgemeente. 
Het betreft de volgende personen: dhr. Gerard van der Weijde, dhr. Bob Gjaltema en mevr. Margreet den Butter-Segers. Zij zijn alle drie benoemd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.
De bevestigingsdienst zal plaatsvinden op zondag 22 december in de Pauluskerk, waarin 'onze' ds. Erik Schuddebeurs zal voorgaan. In deze dienst zullen we ook afscheid nemen van drie ambtsdragers: mevr. Jolande Teeuwen (zij was ouderling-kerkrentmeester), dhr. Dick Schopman en dhr. Piet de Vries (beide waren ouderling). We danken hen voor de jarenlange inzet en toewijding waarmee zij hun taken hebben uitgevoerd.
Verder kwam niet in de vergadering, maar afgelopen week, het bericht binnen dat de Herdertjestocht niet doorgaat dit jaar. Wij betreuren het zeer, dat het niet gelukt is genoeg medewerkers op de been te krijgen om deze tocht wederom te kunnen organiseren. Ik wil vanaf deze plek de werkgroep Herdertjestocht hartelijk bedanken voor al hun inspanning die zij tot nu toe al hebben gehad aan de organisatie van de tocht. We hopen dat volgend jaar wel weer genoeg mensen, met hervonden enthousiasme, willen meedoen aan dit prachtige, missionaire, evenement. 
 
Namens de kerkenraad,
Marit van Stein (scriba)