Taken van de Diaconie

De Diaconie heeft vastomlijnde taken in zowel de kerkdiensten als in de kerkenraad.

Klik op lees meer voor alle taken die de Diaconie uitvoert.

Kerktelefoon / kerkdienst beluisteren via internet

De Diaconie zorgt voor de technische voorzieningen die het mogelijk maken om thuis een dienst te beluisteren. Kerkomroep is speciaal voor gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen.
Via internet www.kerkomroep.nl kunt u de diensten beluisteren of terugbeluisteren.

De kerkomroepluisteraars maken de diensten zo veel mogelijk actief mee. Zij krijgen (door een mail te sturen aan de Diaconie) een liturgie. 

Autodienst

De Diaconie bemiddelt bij het zoeken naar autovervoer van gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid de kerk kunnen bezoeken op zondagen en feestdagen. Voor meer informatie kunt u de diaconie mailen.

Bloemendienst

De Diaconie heeft de zorg voor de Bloemendienst voor wijk West. Wekelijks worden de bloemen na afloop van de diensten, gebracht bij gemeenteleden die extra aandacht verdienen of nodig hebben. Bij gebrek aan financiële middelen wordt de "bloemenpot" door de Diaconie aangevuld.

Rustoord

De Diaconie participeert namens de Hervormde Gemeente in het bestuur van woon- en zorgcentrum "Rustoord". Zij ziet het als haar taak de identiteit te waarborgen en het belang van pastorale zorg actief te propageren en zo nodig te ondersteunen.

Hulpfonds Lisse/Lisserbroek

De Diaconie participeert samen met een groot aantal kerken uit lisse waaronder de Gereformeerde Kerk en de Rooms Katholieke Kerken in het Hulpfonds Lisse/Lisserbroek. Het doel van dit hulpfonds is individuele personen of gezinnen, woonachtig in Lisse of Lisserbroek, die in ernstige financiële moeilijkheden zijn geraakt door middel van een eenmalig bedrag, een uitkering gedurende een korte periode of ondersteuning bij de financiële administratie te helpen. Hiertoe bestaat contact met de plaatselijke sociale dienst.

Giften en donaties

De Diaconie van de Hervormde Gemeente Lisse steunt een groot aantal projecten, instellingen en fondsen. Voorwaarde is dat zij via een jaarverslag of brief blijk geven van hun erkentelijkheid voor de financiële steun.

Collecten en giften

De Diaconie heeft als taak de offervaardigheid van de Gemeente te stimuleren. Zij dient duidelijke doelen te stellen voor de offergaven en dit in de gemeente kenbaar te maken.
Elk jaar dienen voor 1 mei de jaarstukken te zijn opgemaakt en door een erkend administrateur/accountant te worden goedgekeurd, waarna ze worden besproken met het college van Diakenen en de Centrale Kerkenraad. Hierna bestaat voor elk gemeentelid de mogelijkheid een kopie van de jaarstukken te verkrijgen, dan wel in te zien. Tevens worden het jaarverslag, de accountantsverklaring en de verklaring van het college van diakenen gezonden aan het Regionaal College voor Beheerszaken.
Alle collectes met een speciaal doel (afgekondigd en vermeld in het kerkblad), worden bij de bank gegestort en overgemaakt. Voor giften met dezelfde aard, wordt dezelfde procedure gevolgd. Een en ander wordt ter verantwoording vermeld in het kerkblad. De algemene diaconale collecten worden verdeeld over een aantal instellingen en andere diaconale werkzaamheden zoals besproken op de maandelijkse vergaderingen van het college van diakenen en vastgelegd in de notulen van die vergaderingen.
Elk jaar wordt er voor 1 november een financiële begroting opgesteld en besproken met het college van Diakenen en de Centrale Kerkenraad, waarna deze gezonden wordt naar het Regionaal College voor Beheerszaken voor controle op de gang van zaken.

Verdeling verschillende collectes

Jeugddienst: de Jeugddienstcommissie bepaalt het doel van de diaconiecollecten in overleg met de Diaconie.
Trouwdiensten: bij één rondgang, wordt 2/3 deel aan de Kerkvoogdij overgemaakt en 1/3 deel aan de Diaconie.

Kerktelefoonbusjes en inkomsten opnames kerkdiensten: Van de opbrengsten van de busjes, giften en stortingen wordt 3/4 deel bestemd voor de Diaconie en 1/4 voor de Kerkvoogdij. De inkomsten van de cassettebandjes en andere bijdragen voor kerktelefoonaansluitingen (zoals bijdragen voor de eenmalige aansluitkosten) komen volledig ten goede van de Diaconie.