Diaconie en Eredienst

Lid van de Kerkenraad

De diakenen zijn lid van de Kerkenraad en wonen de kerkenraadsvergaderingen bij van hun (wijk)gemeente. Zij dragen als lid van de kerkenraad mede zorg en verantwoordelijkheid voor de erediensten. Als zodanig dienen er in iedere dienst officieel diakenen aanwezig te zijn.

Dienst der offerande

De diakenen dragen de zorg en de verantwoordelijkheid voor de inzamelingen (collectes) tijdens de erediensten. Zij worden v.w.b. de inzameling bijgestaan door een gemeentelid/collectant. De diakenen zorgen ook voor het tellen en distribueren van de gaven aan de instanties die genoemd zijn in het collecterooster. De bestemmingen van de inzamelingen worden vermeld in het kerkblad en tijdens de diensten afgekondigd.

Assistentie aan de Tafel des Heren

Vanaf de eerste Christelijke samenkomsten hebben diakenen de taak te assisteren aan de tafel des Heren. Deze taak zet zich tot op de huidige dag voort bij de Avondmaalsvieringen in de Grote Kerk, in de Pauluskerk en in Eikenhorst. De diakenen dragen de zorg voor brood en wijn en zijn behulpzaam bij het uitreiken daarvan. De nodiging aan de Tafel des Heren gebeurt door ouderlingen.