Financiën

Tot de belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters behoort het voeren van een solide financieel beleid, dat het mogelijk maakt om het kerkenwerk uit te voeren. Het gaat daarbij om geldwerving, exploitatie van de gebouwen en de begraafplaats en een verantwoord uitgavenbeleid.

Ieder jaar wordt een begroting opgesteld waarin een indicatie wordt gegeven van de financiële mogelijkheden van de gemeente. Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt en vastgelegd in een jaarrekening.

De inkomsten van de gemeente bestaan grofweg uit de volgende onderdelen:

  • Vrijwillige bijdragen (deze vormen het overgrote deel van de inkomsten)
  • Collecten / giften
  • Rommelmarkt, kerkenveiling
  • Exploitatie van gebouwen en begraafplaats
  • Solidariteitskas (voorheen 'Generale Kas')


Bankrekening:

  • SKG rekening NL03RABO0373724608 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente
    (Let op, het rekeningnummer is gewijzigd!)