Solidariteitskas

De Solidariteitskas van de PKN - voorheen 'Generale Kas' - besteedt de helft van het binnengekomen geld aan subsidies voor de aangesloten gemeenten. Een gemeente kan voor onverwachte kosten komen te staan, bijvoorbeeld groot onderhoud aan kerkgebouwen, pastorieën, kerkorgels of voor pastoraat. Voor zulke kosten kan men een subsidie aanvragen uit de Solidariteitskas. De andere helft van het geld wordt gebruikt voor ondersteuning van werk als het studentenpastoraat, dovenpastoraat, enz.

Van ieder belijdend lid en dooplid van de Protestantse Kerk wordt verwacht, dat hij of zij jaarlijks de bijdrage aan de Solidariteitskas voldoet. De hoogte van het bedrag wordt door de landelijke kerk vastgesteld en bedraagt thans € 10,- per lid. De inning van dit bedrag is aan de kerkrentmeesters opgedragen.

  • De helft van dat bedrag wordt aan bovengenoemde doelen besteed.
  • De andere helft komt ten goede aan onze eigen gemeente.

Soms moeten er in de kerk dingen gebeuren die geen uitstel gedogen: een lekkend kerkdak, betonrot in de vloeren van het verenigingsgebouw, een pastorie waar geen dominee meer in kan wonen. Dat kost vaak kapitalen. De gemeente voert actie; reserves worden ingezet, fondsen aangeschreven. En nog lijkt de financiële kloof niet te overbruggen. Dan is er de Solidariteitskas!