Wijkgemeenten

De Hervormde Gemeente van Lisse omvat twee wijkgemeenten

De verdeling van de gemeenteleden over de beide wijken is aangegeven onder Wijkindeling.

De leiding van de wijkgemeenten berust bij de wijkkerkenraad, die voor het pastoraat, de organisatie van het wijkwerk en het kerkelijk leven van de wijkgemeente zorg draagt. De kerkenraad van iedere wijkgemeente wordt gevormd door: de predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkvoogd, jeugdouderlingen en diakenen.

De beide wijken zijn weer onderverdeeld in zogenaamde secties. Aan iedere sectie is een ouderling verbonden. Voor huis- en ziekenbezoek kan men zich wenden tot de wijkpredikant of de betreffende sectie-ouderling. Zie hiervoor de informatie bij de betreffende wijk.

Per wijk vormen de predikant en de pastorale ouderlingen het Consistorie.
Predikant, ouderling-scriba en één of meerdere andere leden van de wijkkerkenraad vormen per wijk het Moderamen. Voor verdere details zie de wijkgegevens.