Stand van zaken PGL-fusieproces

Aan: Gemeenleden van de Protestantse Gemeente Lisse i.w.
Van: Stuurgroep PGL i.w.

Beste leden van de Hervormde en Gereformeerde kerk,

Het is lang geleden dat u door ons op de hoogte bent gebracht van de ontwikkeling van het samenvoegen van de Pauluskerk, de Grote kerk en de Gereformeerde kerk tot de nieuwe Protestantse Gemeente Lisse.

Sommigen van u spraken ons daar ook op aan, en terecht. Daarom deze brief om u bij te praten en om u uit te nodigen voor een informatiemoment na de dienst van zondag 17 oktober.

Terugblik
Wat is de aanleiding dat het stil is geweest in de berichtgeving rondom de samenvoeging?
Ruim voor de zomer ontstond binnen verschillende geledingen van de kerk onrust over het proces van samenvoegen, rationele- en gevoelsvragen die zich aandienden waren:

 • Zijn we toch niet te verschillend om samen één gemeente te worden?
 • Wat gebeurt er met onze huidige identiteit?
 • Kan ik mij nog voldoende herkennen in de nieuw te vormen gemeente?
 • Is er straks wel voldoende financiële ruimte om de predikantsformatie goed te laten aansluiten bij de gewenste veelkleurigheid?
 • Waarom duurt de definitieve besluitvorming over de gebouwen zo lang?
 • Wat is het nieuwe toekomstperspectief voor onze gemeente en hoe kan eenieder daar zijn/haar inbreng in kwijt?

Daarnaast hadden we veel last van de Coronamaatregelen: we zagen elkaar alleen maar digitaal via Zoom en dat bevorderde de communicatie niet. Als stuurgroep, maar ook als kerkenraden voelden we ons wat ontheemd. Het plan om als toekomstige gemeenteleden met elkaar in gesprek te gaan over inhoudelijke onderwerpen kon bovendien niet plaats vinden. En natuurlijk is er na 5 jaar ook een zekere vergadermoeheid ontstaan als het gaat om het samenvoegen.

Om uit deze impasse te komen is er een beroep gedaan op de classis in de persoon van classispredikant ds. Julia van Rijn en actuarius Hans Kapteyn. Zij hebben samen afzonderlijk met de drie kerkenraden gesproken en ook twee keer met de stuurgroep. Daarna was er met hen op 13 september jl. een gezamenlijke ontmoeting met de drie wijkkerkenraden. Ds. Julia van Rijn en dhr. Hans Kapteyn herkenden bij alle betrokkenen de ‘fusievermoeidheid’, maar spoorden ons allemaal aan om de draad weer op te pakken met het oog gericht op een nieuwe veelkleurige gemeente waarin er ruimte is voor elkaar.
En dat doorpakken willen de drie wijkkerkenraden en de stuurgroep ook, ondanks de ‘hobbels’ die we in de afgelopen periode zijn tegengekomen.

Over hun bevindingen in de diverse gesprekken, en daarbij passende adviezen, stuurden Ds. Julia van Rijn en dhr. Hans Kapteyn aan de kerkenraden een brief die opende met de tekst:

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!

Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Vooruitblik
Ondertussen is er doorgewerkt aan te nemen vervolgstappen in het fusieproces. Zo zijn er verschillende routes uitgezet. In de eerste plaats is er een formele route die doorlopen moet worden in overeenstemming met de regelgeving van de landelijke kerk en van de classis Zuid-Holland Noord. Volgens deze kerkordelijke regels moet ook de gemeente ‘gehoord’ worden en dus gaan we zeker nog met u/jullie in gesprek. De belangrijkste formele stappen die gezet moeten worden zijn de volgende:

 • Het completeren/actualiseren van alle voor de fusie benodigde officiële documenten (financiën, beleidsplan, gelopen processtappen, formatie en interne organisatie etc.);
 • Het nemen van een voorgenomen besluit tot fusie door de Hervormde Algemene Kerkenraad (HAK) en Gereformeerde Kerkenraad (GKR);
 • Het informeren en horen van de Hervormde en Gereformeerde gemeenteleden over dit voorgenomen fusiebesluit, inclusief de inhoud van de fusiedocumenten;
 • Het nemen van een principebesluit tot fusie door de HAK en GKR en het definitief vaststellen van de fusiedocumenten, welke moeten worden ondertekend door de HAK, GKR, beide CvK’s en beide Diaconieën;
 • Het ter goedkeuring voorleggen aan het Breed Moderamen van de Classis (BMC) en aan het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van het door ons genomen principebesluit tot fusie, inclusief alle ondertekende fusiedocumenten;
 • Na goedkeuring door het BMC en CCBB maakt een notaris alle benodigde stukken in orde en is de fusie een feit.

We hopen dat omstreeks eind 2021/begin 2022 het principebesluit tot fusie genomen kan worden. De administratieve afhandeling kan dan nog tot begin van het 2e kwartaal 2022 duren.

In de tweede plaats, maar daarom zeker niet minder belangrijk, is het inhoudelijke gesprek dat gevoerd gaat worden met hopelijk velen van u/jullie. ‘Van U is de toekomst’ is het jaarthema van de Protestantse Kerk en daarover willen de pastores (predikanten en kerkelijk jeugdwerker) graag met de groepen en kringen in gesprek gaan. Wat betekent dit thema in het licht van de samenvoeging van de drie wijkgemeenten tot de nieuwe Protestantse Gemeente Lisse? Met de pastores kunnen zorgen, maar zeker ook hoop en verlangen worden besproken.

De gebouwen
Op dit moment worden er perspectieftekeningen gemaakt van het interieur van de Grote Kerk zoals die er na de verbouwing uit komt te zien. Deze tekeningen zijn primair bedoeld om de Erfgoedcommissie Lisse te overtuigen van de noodzaak om de vaste banken uit de kerk te verwijderen en te vervangen door stoelen, waardoor meerdere opstellingen mogelijk zijn. De burgerlijke gemeente Lisse laat het advies van de erfgoedcommissie meewegen met alle andere adviezen die wellicht gaan komen bij de terinzagelegging van de verbouwingsplannen van de Grote Kerk.

Daarnaast vindt er op dit moment ambtelijke afstemming plaats over de stedenbouwkundige plannen voor de locatie Pauluskerk en die van de Gereformeerde kerk. Ook deze twee plannen worden ter inzage gelegd zodat inwoners en andere belanghebbenden, zoals stichtingen, verenigingen en dergelijke, bezwaar kunnen maken. Hiervoor gelden bepaalde wettelijke termijnen.

Uiteindelijk neemt de burgerlijke gemeente een beslissing, maar deze laat nog wel even op zich wachten omdat alle inspraak (met een chique woord zienswijze) eerst door de burgerlijke gemeente gewogen moet worden. Medio volgend jaar zullen wij waarschijnlijk weten wat de uitkomsten zijn van de drie plannen die wij dan bij de burgerlijke gemeente Lisse hebben ingediend.

Uitnodiging
Graag lichten wij dit schrijven persoonlijk toe en daarom nodigen we u/jullie uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Zondag 17 oktober na de dienst is daarvoor alle gelegenheid!

Wij hopen u/jullie daar te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Amy Bongers, Helma Citroen, Arie Breure, Frans Wassenaar, Rick Hul en Benno Kooij.