• Gereformeerde Kerk
 • Lisse
 • Gereformeerde Kerk binnen
 • Keukenhof
 • Gereformeerde Kerk binnen

Reacties gemeenteraadplegingen

Raadgevende gemeentebijeenkomst van 22 januari 2017 in de Proeverij te Lisse

Benno Kooij, als kersverse voorzitter van de Algemene Kerkenraad en van de stuurgroep, verwelkomde de grote groep aanwezigen uit de beide Hervormde wijken en de afgevaardigden uit de gereformeerde kerk. Hierna werd aan de hand van een PowerPointpresentatie de stand van zaken geschetst. Hierin werden twee scenario’s geschetst. Het eerste was: 1 PKN gemeente, 3 wijken en 2 kerkgebouwen. Het andere was: 1 PKN gemeente, 2 wijken en 1 gebouw.

Daarna was het woord aan de ruim honderd gemeenteleden om in kleine groepjes te praten over de toekomst aan de hand van een drietal vragen. Hieronder een overzicht van de door de stuurgroep gekregen antwoorden (deze antwoorden zijn via de antwoordbladen maar ook later via mailberichten ontvangen) op de gestelde vragen:

 

Vraag 1: Wat vinden jullie van het idee, 2 nieuwe kleuren?

 • 2 is al veel beter dan 3, maar liever zien we 1 kerk.
 • Onze groep wil maar 1 kleur (PGL) 1 gebouw en 2 dominees. Rouleren mogelijk 2 diensten afhankelijk van trouwe kerkgangers. Doelstelling 2018.
 • Waarop berust het kenmerken van de 3 kerkelijke gemeenschappen als identiteiten of kleuren. Gesuggereerd wordt dat hierbij gebruiken en andere bijkomstige zaken een grote rol spelen. Is dat wel terecht?  Het gaat om voor de geloofsbeleving persoonlijk zowel als gemeenschappelijk als kerkelijke (wijk)gemeente zeer belangrijke onderscheidende zaken die prediking, catechese en pastoraat betreffen, waarbij de diepgang en de ernst  niet onderschat moeten worden.
 • Noodzaak 2 kerken, eerder zakelijk dan wens. Kleurbehoud door 2 type predikanten, bijv. 1 meer evangelisch, 1 traditioneler/confessioneler. Zo bereik je de meeste mensen.
 • Wij willen door naar 1. Overgeven aan je naaste, via die Ene.
 • Prima, 3 kleuren wordt 2! Je kunt kiezen bij welke kleur je wilt horen.
 • Twee vormen van beleving: diensten via traditie en houden van oudere liederen en liturgische vormen. 2: Vernieuwing, in liturgie, liederen en beleving. Beide vormen kunnen in 1 gebouw.
 • Wellicht is 1 kleur voor de toekomst een idee. 2 Kleuren lijkt de oplossing voor de korte termijn, maar zal zeker slagen. Meer tot elkaar komen, samenzijn! 1 Gemeente!!
 • ER is één kerk dus ook één kleur. We willen één gemeenschap, zonder buitensluiting van mensen. Eén kerk/kleur zou vanuit christelijk perspectief wenselijk ideëel zijn.
 • a. We zullen wel moeten – noodzakelijkheid. b. Verlangen naar een volle kerk, warme saamhorigheid. c. Affiniteit hebben met elkaar jong-oud. Groepen die groot genoeg zijn voor elkaar: Affiniteit, sociale cohesie, voldoen aan een informatiebehoefte. Uitwisseling van predikanten, loskomen van gebouwen is een voorwaarde. Ds. los van 1 gebouw. I Kerkenraad, meerdere werkgroepen, waarin alles samenkomt.
 • Jammer dat men de kerk kleuren noemt. Uitkijken voor vervlakking. Samengaan? Opdracht Waken voor identiteit.

 

Vraag 2: Wat zijn voor jou belangrijke zaken, vormen?

 • Ruimte die gemeenteleden krijgen om mee te denken en mee te doen o.a. gezamenlijk koffiedrinken. Dominee moet gave hebben om te verbinden. Gemeenteleden moeten luisteren naar elkaar (respecteren). Denken in kansen ipv bedreigingen. Rationeel denken en rekening houden met positieve emotie. Negatieve emotie wel aanhoren.
 • Herkenbare diensten, wetslezing, schriftlezing, woordverkondiging, gebed voor predikant, kerkenraad en gemeente en overheid. Aandacht voor elkaar. Het geloof is geen gezellige club waar de ernst ontbreekt.
 • Eerste plaats het woord en er meer jeugd erbij betrekken want dat is de toekomst. Meer eenheid en meer met elkaar.
 • Het belangrijkste is samen te proberen, biddend en vragend om hulp, Kerk van Christus te zijn met als onderling erkend uitgangspunt de Heilige Schrift en de Belijdenis(sen) die in het verleden op basis van de Schrift door hen die ons voorgingen zijn geformuleerd - desnoods desgewenst hertaald. Het gaat om Christus en Die gekruisigd. De kern van het Evangelie zoals verwoord in het Apostolicum.
 • Elkaar leren kennen, buiten “je eigen groepje” om. Samen koffiedrinken na de dienst verbindt. Aandacht voor elkaar hebben, gezien worden. Liturgie, predikanten die wel verschillend hierin zijn en ook uitwisselen. Jeugd centraal zetten in je kerk, ook meer betrokkenheid van jonge ouders. Verbinding met elkaar is heel belangrijk! Ook buiten de diensten op zondag om, misschien wel belangrijker. Maatschappelijke zaken verbinden met geloof. Muziek. Vieringen van de Stille Week.
 • Eensgezindheid, samenwerken, elkaar waarderen en voor elkaar openstaan en durven een nieuwe uitdaging aan te gaan .Het is belangrijk, dat je de eenheid voelt!!
 • Evangelie horen, leerdienst, afwisseling in diensten (gezin, zangdienst) koren, preken conform huidige inhoud en verkondiging (Hervormd)
 • We hebben allen onze persoonlijke voorkeuren, maar er is altijd iets in een dienst te vinden voor elk van ons om te komen.
 • Mildheid, respect voor elkaar en niet van bijzaken hoofdzaken maken.
 • Duidelijke boodschap, één gemeenschap, voor het woord, combo (muziekbeleving) respect voor elkaar (alle leeftijden en afkomst samen) verbinding met elkaar, jong tot oud. Iedere generatie moet gezien worden.
 • Niet vasthouden aan eigen vormen en regels. Kijken naar de toekomst!!
 • Wij willen één gemeente zijn.
 • Bijv. HA is er bereidheid om vormgeving aan te passen.
 • Saamhorigheid (koffiedrinken) Combo – combinatie liedkeuzes/beamer!! Gemêleerde groepen (jong en oud) Veel energie stoppen in contactverbetering jong-oud (kindernevendienst – vervolg)   1 x mnd jongerendiensten.
 • Voor- en door (dienstbaarheid voor de kerk) Meer kanselwisselingen.
 • 1 gemeente vanuit liefde van Christus. Eén zijn. Ruimte voor alle generaties. Bijbel staat centraal, als Gods Woord.

 

Vraag 3: Waar zie jij overeenkomsten?

 • Geloof, mensen, gemeenschap, samen zijn, bijbel, vergaderstructuur, nood om ambtsdragers, vergrijzing, dienst op zondag.
 • Droom: 2 verschillende diensten waar ieder zelf kiest waar die zich thuis voelt, bijv. per half jaar wisselen per tijdstip. Twee dominees die goed kunnen samenwerken, die verschillende identiteiten uitdragen Iedereen denkt in mogelijkheden. Volle kerk. Meer jongeren in de kerk. Verbondenheid buiten de zondagsdiensten (activiteiten).
 • We geloven allemaal in 1 God. Liederen, gebeden, kinderpraatje, omzien naar elkaar, normen en waarden.
 • (N) Hervormd Lisse is sinds jaar en dag een confessionele gemeente met decennialang (eigenlijk sinds "mensenheugenis") 2 confessioneel hervormde predikanten!
 • De Pauluskerk is met de huidige predikant de richting ingeslagen van een evangelisch-charismatisch geloofsbeleven. Is natuurlijk niets mis mee, maar zou best aan de orde gesteld mogen worden. Wat houdt het precies in en hoeveel "draagkracht" is daarvoor?
 • De plaatselijke Geref. kerk in PKN is overwegend van vrijzinnige / midden-orthodoxe signatuur, hetgeen wel een essentieel andere "kleur" betekent dan die van de beide hervormde wijkgemeenten.
 • Niet zoveel. Het wordt tijd dat we over de wezenlijke dingen van het geloof gaan praten. Draaien we om de hete brij heen, dat zal dat het einde van onze Christelijke Gemeente betekenen.
 • We gaan allen naar de kerk om samen ons geloof en de liefde van God te beleven. Oost en West komen meer tot elkaar. De overeenkomst zit in de overtuiging dat de verschillen in de marge zitten.
 • Het gaat erom dat we met zijn allen één zijn. Het gaat per slot van rekening om één ding, de verkondiging van Gods woord. (Drieëenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest)
 • Ieder heeft zijn eigen identiteit en zou dat willen behouden. Maar vanwege de financiën “moeten” we met elkaar samengaan => door het gezamenlijke geloof zou het zo moeten zijn dat we graag samen willen gaan.
 • Wij zijn protestants. Historisch verklaarbaar. Er zijn minimale verschillen. Hoe dichter bij elkaar, hoe mooier het wordt. Alle goede dingen van elkaar samen brengen => vrijer denken (Klister), evangelisch (Paulus) traditioneler (Grote Kerk). Samenwerken geeft ook signaal af aan de “buitenwereld”. De behoefte om samen kerk te willen zijn.

 

Een zeer rijk palet aan antwoorden, waar wij als vertegenwoordigers van de beide wijken en leden van de stuurgroep bijzonder dankbaar voor zijn. Met deze antwoorden, die raad- en richtinggevend zijn, gaan we de komende tijd de vergaderingen met de drie kerken in. Wij doen dit biddend, in het vertrouwen dat God ons de kracht en de wijsheid schenkt om de juiste richting voor zijn gemeente in Lisse te kiezen.

 

Bas Landweer

 

 

 

 

Hieronder treft u een samenvatting van de meningen aan zoals naar voren gebracht in de gemeentevergadering van de Gereformeerde kerk op 5 februari na de ochtenddienst                     

1a-Wat vinden jullie van het idee, 2 nieuwe kleuren i.p.v. 3?

 • Naar elkaar toegroeien.
 • Raakt mensen kwijt en ontmoet nieuwe
 • Goed idee direct doen
 • Niet goed want we zijn toch hetzelfde
 • Risico van  verlies identiteit en inbreng
 • Waarom dit als oplossing als 1/1 de voorkeur heeft
 • Slecht idee blijft tweespalt houden
 • Voorkeur voor 1b
 • Verspilde moeite
 • Onze gemeenschap is niet heilig

 

1b-Wat vinden jullie van het idee, 1 gebouw, 1 gemeente,2 vieringen?

 • voorkeur 1 gebouw/1 gemeente; praktisch kijken naar gebouwen
 • Zo spoedig mogelijk. (applaus)
 • Een ochtendviering en een speciale middagviering
 • Nu opstarten met één kerkgebouw
 • Professionele krachten ten dienste van de vieringen zijn noodzakelijk. Predikant, Organist en Koster

 

2- Wat zijn voor jou belangrijke zaken/vormen die behouden moeten blijven?

 • Gemeentegevoel allerbelangrijkst
 • Vrijheid van gedachten behouden
 • Cantorij behouden
 • Kinderen aan het avondmaal
 • Eetcafé
 • Gemeenschap behouden
 • Iedereen moet welkom zijn
 • Geen poppenkast
 • Wandkleed
 • Acceptatie LHBT
 • Vaker samen een dienst
 • 2 ds waarvan een Annelies!!
 • Geen

 

3-Waar zie jij overeenkomsten met de andere twee wijken?

 • Enthousiasme van iedere groep overbrengen op geheel
 • Drie gemeenschappen volledig integreren
 • Scheiding heeft lang genoeg geduurd
 • Hoop: andere wijken zelfde enthousiasme voor 1gebouw/1 gemeente- aanpak
 • Meedoen aan kanselruil en zomerprogramma
 • We zijn allemaal christenen met dezelfde geloofsbelijdenis en geloven in dezelfde God.
 • Musical zou nieuw leven moeten worden ingeblazen.
 • Bezoekwerk PKN

 

Aantal deelnemers:

Ongeveer 85

Gemiddelde leeftijd:

Enkelen in de leeftijd 26 – 35,

overgrote meerderheid 60+

Ambtsdrager:

5, in de loop van de vergadering 6

 

 

Dit verslag is ook te lezen op: http://www.pknlisse.nl/