• Nieuws Hervormde Gemeente

Invulling vacature Grote Kerk – voorstellen ds. Mark van Pelt

Op 11 maart jl. is tijdens een gemeentebijeenkomst ds. Mark van Pelt voorgesteld als nieuwe predikant voor Wijkgemeente West van de Hervormde Gemeente. Deze bijeenkomst is terug te luisteren via de Kerkomroep.

21 maart jl. vindt om 20.00 in de Grote Kerk de ontmoetingsavond plaats met ds. Van Pelt. U bent van harte welkom! Hiervan wordt ook verslag gedaan. Het algemene deel van deze avond is ook terug te beluisteren via de Kerkomroep

Diverse gesprekken met de sollicitatiecommissie en de kerkenraad hebben ertoe geleid om een positief advies uit te brengen. Samengevat werd door de betrokkenen gesteld: “Het lijkt de juiste predikant voor onze gemeente in deze tijd.” Een tijd waarin de drie gemeenten toenadering zoeken om zich op termijn te verenigen. Ds. van Pelt heeft aangegeven zich geroepen te voelen om voor onze wijkgemeente predikant te zijn. In zijn persoonlijke brief kunt u daar meer over lezen. Deze staat ook op de website.

Ds. Van Pelt wordt tijdelijk aangesteld, te weten tot 31 dec 2020. Dit i.v.m. het eerdergenoemde toenaderingstraject. Hij wordt aangesteld voor 60% van een weektaak. Al eerder is bekend gemaakt dat het voor de Hervormde Gemeente niet meer mogelijk is om twee fulltime predikanten te beroepen vanwege de financiële situatie. 

Daarbij komt de nuchtere constatering dat in de tijd dat we als twee wijkgemeenten twee fulltime predikanten hadden de kerken vele malen voller zaten. Een predikant moest toen een veel grotere gemeente bedienen. Nu is er een kleinere gemeente te bedienen, maar wel met veel kwetsbare gemeenteleden. Daar dient ook oog voor te zijn. Op dit moment wordt gekeken hoe er goed invulling gegeven kan worden aan het regulier pastoraat en het crisispastoraat. 

In de periode van 15 april tot en met 31 augustus bouwt ds. Van Pelt zijn taak op van 30% naar 60%. We hopen op 2 september 2018 de bevestigings- en intrededienst te houden. Deze periode biedt hem enerzijds gelegenheid om zijn huidige taken goed over te dragen en anderzijds om zich in te werken en kennis te maken met onze gemeente. Daarnaast zal zijn taakstelling concreet uitgewerkt worden.

We hopen als gemeente samen met Ds. van Pelt invulling te kunnen geven aan de behoeftes die er zijn, nu maar ook richting de toekomst. Een toekomst samen met de andere gemeenten waarbij we elkaar in ons geloof ondersteunen en dragen, om Gods Woord - de levensveranderende boodschap van Jezus Christus - door te geven aan anderen en aan een volgende generatie!

Namens de kerkenraad,

Astrid van Leeuwen – de Regt
Voorzitter