• Nieuws Hervormde Gemeente

Profielschets t.b.v. de predikantsvacature in Wijkgemeente West

Profielschets t.b.v. de predikantsvacature in Wijkgemeente West (Grote Kerk)

van de Hervormde Gemeente te Lisse per 1-10-2017

I.v.m. het lopende onderzoek van de Hervormde Gemeente (Oost en West) en de Gereformeerde Kerk om te komen tot een vereniging van gemeenten, zal de vacature tijdelijk ingevuld worden.

Deze tijdelijke vacature heeft naar verwachting de duur van drie jaar.

Profielschets van de gemeente

Wijkgemeente West (de Grote Kerk) vormt samen met wijkgemeente Oost (Pauluskerk) de Hervormde Gemeente van Lisse. Samen met de Gereformeerde Kerk (De Klister) valt de Hervormde Gemeente Lisse onder de Protestantse Kerken Nederland.

 

Vorig jaar hebben deze drie gemeenten de intentie uitgesproken om de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een gemeente met een gebouw. Deze ene gemeente zal tegemoet moeten komen aan de diversiteit binnen de huidige drie (wijk)gemeenten. Hiervoor is een stuugroep aangesteld bestaande uit afvaardigingen vanuit de drie wijkgemeentes en een professioneel adviseur vanuit de PKN. Het voorzitterschap is belegd bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente.

 

De Grote Kerk is een dorpskerk met een lange geschiedenis en een lange (Protestantse) traditie. De gemeente is te beschouwen als open confessioneel: het belijden van de levende God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het Woord vormt de basis, waarbij het accent valt op Jezus’ lijden en opstanding, onze overgave daaraan en het met elkaar samenleven in de kracht van de Geest.

De wijkgemeente is pluriform in de geloofsbeleving.

Als gemeente willen we de genade uitdragen die mensen van God ontvangen, door het leven, lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus, de levende Heer en door de Heilige Geest.

Dit wordt zichtbaar in samenkomsten rondom Woord en Sacrament: met een open, toegankelijk en blij karakter, in een concrete verkondiging, een aansprekende liturgie met begrijpelijke teksten, waarin stem wordt gegeven aan de ontvangen genade.

Daarnaast wordt dit ook zichtbaar in een open en liefdevolle omgang met elkaar binnen de geloofsgemeenschap en in een zelfde houding naar een ieder die op de kerk een beroep doet, waarbij het doel is om elkaar te steunen in geloof en leven, vreugde en verdriet, van jong tot oud.

Profiel van de predikant

Gedurende het onderzoekstraject is een herkenbaar en vertrouwd gezicht voor de gemeente van wezenlijk belang. Een predikant die frequent voorgaat in de erediensten en invulling geeft aan het pastoraat. Daarnaast kan deze predikant ook de kerkenraad bijstaan met advies.

 

Concreet komt dit op de volgende kerntaken neer:

Gestalte geven aan de erediensten: samenkomsten rondom Woord en Sacrament met een open, toegankelijk karakter.

Gestalte geven aan de herderlijke zorg en pastorale arbeid. Dit kan zijn: specifiek ouderenpastoraat, crisispastoraat bij ziekte en/of overlijden, maar ook toerusting van de ouderlingen en wijkbezoekers.

Advisering van de kerkenraad.

Ondersteuning bij die activiteiten die bijdragen aan de missie van de gemeente.

We zijn op zoek naar een ervaren, vitale predikant met een confessionele signatuur en die een open houding heeft t.a.v. het onderzoekstraject.

Een predikant die sensitief en empathisch is. Die beschikt over mensenkennis en inlevingsvermogen om mensen te kunnen doorgronden en op juiste wijze ze te bereiken en benaderen.

Een predikant die de kennis en creativiteit heeft om het Woord te vertalen naar deze tijd en hier op verschillende wijzen gestalte aan kan geven: het Woord in schrift, beeld en geluid