Info

Het College van Kerkrentmeesters moet ervoor zorgen dat het financieel en materieel mogelijk is om samen kerk te zijn. Het beheer van het onroerend goed valt daarbij direct in het oog. Maar ook het personeelsbeleid -de zorg voor zaken als traktementen, salarissen en Arbo- vereist aandacht.

Dat alles kost veel geld. De lasten van de Hervormde gemeente moeten voor het overgrote deel worden opgevangen uit "levend" geld, dat wil zeggen uit bijdragen, giften en collecten. Vandaar dat er, naast de collectes in de eredienst, ook acties nodig zijn zoals Kerkbalans en kerkenveiling.

Voor een goed beheer van de inkomsten en de uitgaven is het nodig, dat er duidelijk inzicht bestaat in het ledenbestand en dat de boekhouding op de juiste wijze wordt bijgehouden.

Het College van Kerkrentmeesters is voor al deze taken rekening en verantwoording schuldig aan de Algemene Kerkenraad.

Financiën

Tot de belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters behoort het voeren van een solide financieel beleid, dat het mogelijk maakt om het kerkenwerk uit te voeren. Het gaat daarbij om geldwerving, exploitatie van de gebouwen en de begraafplaats en een verantwoord uitgavenbeleid.

Ieder jaar wordt een begroting opgesteld waarin een indicatie wordt gegeven van de financiële mogelijkheden van de gemeente. Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt en vastgelegd in een jaarrekening.

De inkomsten van de gemeente bestaan grofweg uit de volgende onderdelen:

 • Vrijwillige bijdragen (deze vormen het overgrote deel van de inkomsten)
 • Collecten / giften
 • Rommelmarkt, kerkenveiling
 • Exploitatie van gebouwen en begraafplaats
 • Solidariteitskas (voorheen 'Generale Kas')


Bankrekening:

 • SKG rekening NL03RABO0373724608 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente
  (Let op, het rekeningnummer is gewijzigd!)

Kerkelijk bureau Protestantse Gemeente

Ruishornlaan 33
2162 VW Lisse
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0252-415348

Het bureau is geopend op de eerste  dinsdagmorgen van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Buiten deze uren uitsluitend telefonisch bij één van de kerkrentmeesters.

Op het Kerkelijk bureau kunt u terecht voor:

 • Het doorgeven van administratieve wijzigingen
 • Het aanschaffen van collectebonnen
 • Een abonnement op het kerkblad "De Drieklank"
 • Informatie over de kerkelijke activiteiten

Solidariteitskas

De Solidariteitskas van de PKN - voorheen 'Generale Kas' - besteedt de helft van het binnengekomen geld aan subsidies voor de aangesloten gemeenten. Een gemeente kan voor onverwachte kosten komen te staan, bijvoorbeeld groot onderhoud aan kerkgebouwen, pastorieën, kerkorgels of voor pastoraat. Voor zulke kosten kan men een subsidie aanvragen uit de Solidariteitskas. De andere helft van het geld wordt gebruikt voor ondersteuning van werk als het studentenpastoraat, dovenpastoraat, enz.

Van ieder belijdend lid en dooplid van de Protestantse Kerk wordt verwacht, dat hij of zij jaarlijks de bijdrage aan de Solidariteitskas voldoet. De hoogte van het bedrag wordt door de landelijke kerk vastgesteld en bedraagt thans € 10,- per lid. De inning van dit bedrag is aan de kerkrentmeesters opgedragen.

 • De helft van dat bedrag wordt aan bovengenoemde doelen besteed.
 • De andere helft komt ten goede aan onze eigen gemeente.

Soms moeten er in de kerk dingen gebeuren die geen uitstel gedogen: een lekkend kerkdak, betonrot in de vloeren van het verenigingsgebouw, een pastorie waar geen dominee meer in kan wonen. Dat kost vaak kapitalen. De gemeente voert actie; reserves worden ingezet, fondsen aangeschreven. En nog lijkt de financiële kloof niet te overbruggen. Dan is er de Solidariteitskas!

Vrijwillige bijdrage

Jaarlijks wordt in januari de landelijke actie "Kerkbalans" gehouden. Deze actie wordt ondersteund door publiciteit via de landelijke media. De opbrengst van de actie is uitsluitend bestemd voor de plaatselijke gemeente. Alle leden van de Hervormde gemeente vanaf 18 jaar (geboorte-, doop- en belijdende leden) worden tijdens de actie persoonlijk benaderd.

NB: Het automatisch overmaken van toegezegde bedragen per bank of per giro betekent voor de kerkrentmeesters een besparing van tijd en kosten.