Wijkindeling

In Christus is noch west noch oost,
in Hem noch zuid noch noord,
één broederschap rust in zijn troost,
één wereld in zijn woord. 


Zo luiden de wijze woorden van Gezang 308, vers 1.

De verdeling van de Hervormde Gemeente van Lisse in de wijken West en Oost is dan ook puur van organisatorische aard.

De grens tussen de wijkgemeenten West en Oost wordt in grote lijnen bepaald door:

  • Heereweg (komende vanuit Sassenheim)
  • Vennestraat
  • Rijnsloot
  • Gladiolenstraat
  • Oranjelaan
  • Sportlaan
  • Ringvaart (richting Hillegom)

Het gedeelte ten westen hiervan vormt wijkgemeente West, waarbij de Heereweg geheel behoort tot deze wijkgemeente, terwijl het oostelijke deel wijkgemeente Oost vormt.

De buitengrens van de Hervormde Gemeente van Lisse valt grotendeels samen met de grens van de burgerlijke gemeente Lisse, met dien verstande, dat de zuidgrens gevormd wordt door de Beekbrug. Bovendien valt onder Hervormd Lisse ook Lisserbroek.

Wijkgemeenten

De Hervormde Gemeente van Lisse omvat twee wijkgemeenten

De verdeling van de gemeenteleden over de beide wijken is aangegeven onder Wijkindeling.

De leiding van de wijkgemeenten berust bij de wijkkerkenraad, die voor het pastoraat, de organisatie van het wijkwerk en het kerkelijk leven van de wijkgemeente zorg draagt. De kerkenraad van iedere wijkgemeente wordt gevormd door: de predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkvoogd, jeugdouderlingen en diakenen.

De beide wijken zijn weer onderverdeeld in zogenaamde secties. Aan iedere sectie is een ouderling verbonden. Voor huis- en ziekenbezoek kan men zich wenden tot de wijkpredikant of de betreffende sectie-ouderling. Zie hiervoor de informatie bij de betreffende wijk.

Per wijk vormen de predikant en de pastorale ouderlingen het Consistorie.
Predikant, ouderling-scriba en één of meerdere andere leden van de wijkkerkenraad vormen per wijk het Moderamen. Voor verdere details zie de wijkgegevens.

Wijkgemeente West

De kerkelijke activiteiten van wijkgemeente West vinden hoofdzakelijk plaats in de Grote Kerk.

Voor de pastorale bearbeiding is de wijk in 10 secties verdeeld. Aan iedere sectie is een ouderling verbonden bij wie u terecht kunt voor pastorale vragen. 

In de wijk zijn ook een drietal wijkbezoekers actief met een speciale opdracht:

Kraamvisite + vierjarigen Mw. D. de Kooker-Timmers (Dicky)
Nieuw Ingekomenen vacant
Huwelijksjubilea vacant

 

Sectie-indeling wijk west

Aan iedere sectie is een ouderling verbonden. Voor huis- en ziekenbezoek kan men zich wenden tot de wijkpredikant of de betreffende sectie-ouderling.

De wijkgemeente West kent de nu volgende secties:
Berkhout
Rustoord
Meerenburgh
De Blinkert
Bomenbuurt
Oranjebuurt-Noord
Oranjebuurt-Zuid
Centrum
Centrum-Zuid
Buitencentra


klik op de knop "Lees meer" voor de de sectie-indelingen van wijk west

Lees meer

Sectie-indeling wijk oost

Aan iedere sectie zijn een ouderling en een of meerdere wijkbezoekers verbonden. Voor huis- en ziekenbezoek kan men zich wenden tot de wijkpredikant of de betreffende sectie-ouderling.

De wijkgemeente Oost kent de volgende secties:
Lisserbroek
Zeeheldenbuurt
Bloemenbuurt
Componisten- en Vogelbuurt
Schildersbuurt
Poelpolder-rond de flats
Poelpolder-Zuidwest
Poelpolder-Zuidoost 
Overig (gemeenteleden die buiten de wijk wonen)

 klik op de knop "Lees meer" voor de sectie-indelingen van wijk oost.

Lees meer