• Meditatie

En God zei

de rivier stroomt blind door dichte mist
een wolk slaat een andere totdat die bloedt
omdat iedere wolk de zon het eerst wil zien...

De oude dame, ergens diep in een metro-schuil-station van een stad in de Oekraïne, ging er voor staan, rechtte haar rug en gezicht en met woorden die ik niet verstond, sprak ze de universele taal van de hoop.

De rivier stroomt blind door dichte mist.
Zelfs als je niets meer ziet, is er een route richting een nieuwe horizon.
Haar gedicht opende een werkelijkheid, die verder reikt dan wat voor ogen is.

Lees meer

Meditatie bij Johannes 20: 13: 'Vrouw, waarom weent gij?'

Tranen

Midden in de blijde boodschap van Pasen staat iemand te huilen. Dat is niet zo verwonderlijk bij een graf! Het graf van een geliefde kan helpen om je verdriet een plek te geven.
Waar het mij nu om gaat is: in het evangelie van Jezus' opstanding uit de dood is plaats voor verdriet en leegte en gemis. In die gebrokenheid heeft Hij ons opgezocht. Het is goed om daaraan te denken in deze tijden van een onzekerheid waar het coronavirus ons mee besmet. Wat is wijsheid? Wie zal haar vinden? Is het een straf van God? Hebben we het te danken aan onze beroerde omgang met de schepping? Wat houdt ons bij elkaar? Hoe lang verdragen we de opgelegde maatregelen? Zal Pasen anders zijn dan anders?

Verwarring

Maria is alleenstaand. Zij heeft geen partner en daarom wordt ze genoemd naar de plaats van herkomst: Magdal-ena, eentje uit Migdol, een gat van niks. Ze had Pasen wel anders willen vieren.
Het volk Israël gedenkt en viert het als bevrijdingsfeest. God heeft ooit zijn volk bevrijd uit de slavernij van Egypte en doorgang verleend door de diepe zee, en op weg geholpen naar het land van belofte. En Jezus bracht die belofte zo menselijk dichtbij, toen Hij haar bevrijdde waar zij van te bevrijden was. Hij zette haar op het spoor van God en zijn beloften.
Maar nu lijkt dat een doodlopende weg...Zij raakt in paniek, blijft achter in leegte en gemis. Een leeg graf...Het begrijpen is haar te wonderbaar. Nu is het laatste wat zij nodig had, ook nog weggenomen: een plek voor haar verdriet. In opperste verwarring loopt ze naar Petrus, naar Johannes. Ook zij zien niets in dat lege graf; nog niet.

Bekering

Maar dan verandert haar blikrichting. Jezus noemt haar naam: Maria! Ze keert zich om – noem het ‘bekering’! Bekering is dat je je anders gaat oriënteren. Maria focust niet langer op het graf van Jezus, maar op alles wat Hij in haar leven heeft gebracht. Maria keert zich om. Zij oriënteert zich op de Levende. Door haar tranen heen ziet ze Hem, het Leven zelf, in het gezicht. En met een zekerheid van de liefde vertrouwt ze er vast op: God die ons liefheeft laat ons niet alleen. God, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft maar voor ons allen overgegeven, Hij heeft zó veel in zijn schepping geïnvesteerd; zijn liefde is sterker dan waar het voor ons ophoudt.

2020

Maria staat er niet langer alleen voor. Zij zoekt de anderen op. Samen staan ze sterk. Samen vinden zij hun weg in de waarheid dat Jezus leeft en meeleeft. Daar wensen zij zich voortaan op te oriënteren. Daar willen mensen bij horen en aan meedoen.  Misschien zal Pasen 2020 inderdaad anders zijn dan anders...Het coronavirus doorbreekt ons dagelijks ritme en brengt veel mensen in verwarring. Het is om te huilen.
De basis van ons bestaan blijkt sterk begrensd. Voorlopig beseffen we soms, even, hoe weinig we onder controle hebben en hoe veel niet maakbaar is. Het vanzelfsprekende is niet blijvend. Wat blijft, is onze vrijheid om, in de veelheid van geluiden en het stormen van de tijd, uit vertrouwen te leven. Niets of niemand houdt ons tegen om in onze houding en in onze keuzes dát vertrouwen tot leven te brengen. Oriëntatie op de levende Heer maakt ons vindingrijk en haalt altijd het beste in ons boven.
 
Erik Schuddebeurs
 

Zonder vrees

Tijdens een wandeling dit moment: bij een bruggetje zag ik een kopje met twee ronde oortjes boven de planken uitkijken. Ik ging zitten en wachtte af of het diertje, ik wist nog niet wat het was, zou passeren. En dat gebeurde!

Lees meer

Ten derden dage wederom opgestaan

Er zijn in de loop der eeuwen die aan onze aarde voorbij zijn gegaan miljarden mensen geboren en miljarden gestorven. Het overgrote deel daarvan is voorgoed vergeten. Slechts enkele mensen kennen we nog omdat ze een bijzonder leven hebben geleid, of omdat ze gewoon onvergetelijk zijn, de enige remedie tegen de tijd. Die mensen bestaan nog in onze herinnering, verhalen, schilderijen, jaartallen en foto’s. De stem van Martin Luther King zal op aarde nooit meer vergeten worden omdat in zijn stem recht en liefde adem hadden gevonden, maar ook de stem van Adolf Hitler zal blijven klinken en zijn schreeuwen zal ons trommelvlies blijven beschadigen vanuit ons goed geconserveerde historische archief. Goeden en kwaden ontspringen soms de tijd. Zij worden geregistreerd naar hun geboortejaar en hun sterfjaar, schijnbaar toevallige jaartallen, volgnummers in de tijdsorde.

Lees meer

Samen op een pleintje…

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen.
Zacharia 8: 4-5

Een prachtig visioen van de profeet Zacharia voor Jeruzalem. Maar mag ik het nu ook even loslaten op Lisse?

Eindelijk is het nieuwgebouwde Rustoord feestelijk geopend, gefeliciteerd! Het stof is neergedaald en de nieuwbouw staat prachtig op z’n plek! Met daaromheen nu nog veel lege ruimte, waarvoor de plannen nog in ontwikkeling zijn.

Ik zie voor me, dat er een pleintje komen kan, zoals in Zacharia 8: 4 en 5, waar ouderen heerlijk kunnen zitten, en kinderen van de naburige school spelen. Het ultieme beeld van vrede! Veiligheid voor de twee kwetsbare generaties, maar ook, dat ze er van genieten om elkaar te ontmoeten. Vrede, gevuld en gevoed door het licht van de Heer, de barmhartige God!

Lees meer

Ik zal er zijn 

Exodus 3:13-15

Bij de berg Sinaï wordt Mozes door God geroepen om terug te gaan naar Egypte. Veertig jaar al weer woont hij in Midian. Mozes moet aan zijn volk gaan vertellen, dat God hen zal gaan bevrijden.
Mozes staat niet te trappelen van ongeduld. Zouden zijn volksgenoten hem wel geloven? Zouden ze niet vragen namens welke God hij spreekt? Wie garandeerde hen dat deze Mozes niet namens een of andere Egyptische God sprak?

Lees meer

Ik ben uw God

Sinds enige tijd houd ik me in de avonddiensten bezig met de Tien Geboden. Zo’n bekende tekst en toch verwonder ik me steeds over de parels die erin te ontdekken zijn. Het begint al bij de aankondiging van de Tien Geboden. God stelt zich als het ware voor: Ik ben de HEER, uw God. In dit korte zinnetje zegt God al zoveel over zichzelf. Wat Bonhoeffer hierover schrijft, wil ik u niet onthouden:

Lees meer

Heroes

“Heroes” is een van de nummers van David Bowie die vaak genoemd werd na het overlijden van deze beroemde zanger, nu bijna een jaar geleden. In de top 2000 op de zevende plaats gekomen, bij veel mensen raakt het dus een gevoelige snaar.
In “Heroes” wordt een relatie bezongen die ieder moment, door gevaar van buitenaf, beëindigd kan worden. Bowie roept op om dan maar van het moment van samenzijn te genieten. Zo zijn moeilijke omstandigheden te overwinnen, al is het maar voor even!
Deze songtekst heeft een verwante in de Bijbel, die echter vrijwel onbekend is.

Lees meer

Wachten op wat de moeite waard is

Hangt je huis al vol kerstlichtjes en staat de fris geurende den al getooid te blinken in de woonkamer? Of lukt het je daarmee te wachten tot het kerstfeest is en vier je nog advent? Het valt niet mee. Overal om je heen is kerstversiering te zien en alle winkels liggen mudvol kerstaanbiedingen. Het is de tijd waarin het gaat om de cadeaus voor onder de kerstboom. De commercie pikt haar graantje mee en ontneemt advent haar religieuze betekenis.

Het enige wat is overgebleven zijn vier kaarsen voor in de kerk, maar daarnaast? Ernaast is advent vooral een tijd om gezellige kaarsjes aan te steken en te bladeren door speciale kooktijdschriften, zodat je straks met een spetterend kerstmenu voor de dag kunt komen. Advent betekent tegenwoordig: nadenken over manieren om er straks een zalig kerstfeest van te maken. 

Lees meer

U Christus, Meester Timmerman

Na een periode van rust, recreatie en ontspanning start in deze maand september al het kerkenwerk weer op: startdienst, catechese, pastoraat, vorming en toerusting en vergaderwerk. Activiteiten om de activiteiten? Soms kun je dat gevoel wel krijgen en dan is het goed om ons door de Schrift te laten gezeggen dat we geroepen zijn om te bouwen aan het lichaam van Christus, ja dat wij zelf het lichaam van Christus zijn en ieder voor zijn/haar deel leden (1.Korintiërs 12: 12-31). En is het niet Jezus Christus zelf die zegt: ”Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.” en “Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel” (Matteüs 5:14-16). Een hoge roeping en een helder doel in al het kerkenwerk! Ook een uitdaging aan het adres van ons allemaal – jong en oud - om met inzet van onze gaven en met liefde ons steentje bij te dragen en een levend lidmaat te zijn. Dat dat soms even niet lukt, we onze roeping en het doel kwijt zijn, ons verliezen in het al te menselijke, illustreert het volgende verhaaltje:  

Lees meer