• Meditatie

Samen op een pleintje…

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen.
Zacharia 8: 4-5

Een prachtig visioen van de profeet Zacharia voor Jeruzalem. Maar mag ik het nu ook even loslaten op Lisse?

Eindelijk is het nieuwgebouwde Rustoord feestelijk geopend, gefeliciteerd! Het stof is neergedaald en de nieuwbouw staat prachtig op z’n plek! Met daaromheen nu nog veel lege ruimte, waarvoor de plannen nog in ontwikkeling zijn.

Ik zie voor me, dat er een pleintje komen kan, zoals in Zacharia 8: 4 en 5, waar ouderen heerlijk kunnen zitten, en kinderen van de naburige school spelen. Het ultieme beeld van vrede! Veiligheid voor de twee kwetsbare generaties, maar ook, dat ze er van genieten om elkaar te ontmoeten. Vrede, gevuld en gevoed door het licht van de Heer, de barmhartige God!


In de (hopelijk) toekomstige Protestantse Gemeente Lisse zouden we ons ook kunnen laten leiden door dit visioen. In de Missie en Visie, door de stuurgroep opgesteld, staat daarom ook: De Protestantse Gemeente Lisse wil een bloeiende gemeenschap zijn, waar alle generaties zich thuis voelen en actief betrokken zijn.

Enerzijds kan de zorg voor en de ontmoeting van jongeren onderling in de PGL veel beter gecentreerd worden dan nu het geval is, en evenzo geldt dat voor de ouderen. Maar blijven het dan aparte groepen? Die elkaar misschien meer concurreren en in de weg zitten?

De visie gaat dieper: het gaat ook om betrokkenheid op elkaar!

Een kerkelijke gemeenschap waarin de ouderen hun door het leven geleerde wijsheid hebben, en de jongeren hun dromen kunnen dromen. De kunst is naar elkaars levenservaringen, wijsheid en verlangens te luisteren. Dat de ontmoeting er is, en inspiratie daardoor! En daar dan ook plezier in te hebben!

Er kunnen diensten komen voor jongeren of voor ouderen apart, maar ook diensten voor juist alle generaties samen. Laten we dat voor ogen blijven houden! Alsof het dan dat prachtige pleintje is uit Zacharia 8, waar de zon van Gods liefde de generaties die samen zijn toelacht!

Misschien denkt u: droom maar lekker, dominee…. Maar is het niet door kracht van visioen en hoop, dat er nieuwe dingen gerealiseerd kunnen worden?

ds. Annelies Moolenaar