Gemeenteberaad over kerkgebouwen

Op maandag 19 en dinsdag 20 februari 2018 heeft de stuurgroep ‘Protestante Gemeente Lisse in wording’ een gemeenteberaad georganiseerd om de gemeenteleden van onze drie kerken te informeren over de stand van zaken van het onderzoek naar het meest geschikte kerkgebouw voor de nieuwe Protestante Gemeente Lisse (PGL).

Dit onderzoek is uitgevoerd door de leden van de werkgroep Gebouwen & Vermogen.

Zij presenteerden tijdens het eerste deel van de avond hun bevindingen tot nu toe. 

De opdracht aan de werkgroep is te onderzoeken welke van de drie kerken het meest geschikt is, of te maken is, om te fungeren als enig gebouw voor onze kerk in Lisse waar de zondagse diensten gehouden kunnen worden en waar de kerkgerelateerde activiteiten, zowel op zondag als door de week, plaats kunnen vinden.

De werkgroep heeft hiervoor drie toetsingscriteria benoemd:

  1. Kwalitatieve toetsing
  2. Financiële toetsing
  3. Courantheids toetsing

Conclusie tot nu toe is dat de Pauluskerk het beste scoort op de kwaliteit en courantheid als gebouw voor de PGL. Wat betreft de courantheid scoort de Grote kerk het minst goed, dat wil zeggen dat de inschatting is gemaakt dat dit gebouw moeilijk te vervreemden is. Anders gezegd, de kans is groot dat PKN Lisse verantwoordelijk blijft voor de onderhoudskosten van dit gebouw. Dit heeft als consequentie, dat als wordt gekozen voor de Pauluskerk voor PKN Lisse, de onderhoudslasten voor de Grote kerk nog steeds opgebracht moeten worden door de gemeenteleden van onze kerk. 

Na de presentatie en pauze voor koffie was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Veel vragen werden tijdens de pauze zowel mondeling als schriftelijk ingediend, en daarop werd direct ingegaan. In de maand na het gemeenteberaad zijn er ook via een e-mail of per brief nog reacties binnengekomen. Een deel van de vragen betrof een verzoek tot verduidelijking van de presentatie. Verder was er een oproep om vooral de jongeren in onze kerk goed te betrekken bij de keuze. Zij zijn immers de toekomst! De werkgroep Gebouwen & Vermogen gaat daarom op zoek naar een nieuw lid voor de werkgroep die de jongeren kan vertegenwoordigen en hun ideeën kan inbrengen.

Een andere duidelijke lijn betrof de vraag of er werkelijk goed is onderzocht of vervreemding van de Grote kerk echt niet mogelijk is. Veel gemeenteleden die gereageerd hebben, geven duidelijk het belang van een multifunctioneel gebouw als de huidige Pauluskerk aan. Hierin is ontmoeting en samen gemeente zijn goed mogelijk, zonder dat gebruik gemaakt hoeft te worden van andere gebouwen.

Gezien deze reacties heeft de werkgroep Gebouwen & Vermogen besloten het komende half jaar te gebruiken voor onderzoek naar de mogelijkheden om de Grote kerk wel te vervreemden. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van externe ervaringsdeskundigen. Ook wordt gekeken naar andere kerkgenootschappen. Tevens wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot aanpassing van met name het interieur van de Grote kerk.